Дипломная работа: Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ТОВ "L’Oreal Ukraine"

Затверджую

Зав. кафедри менеджменту

____________________________ “__”______________2010 р.

Завдання

на дипломну роботу (проект) студентові

________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема дипломної роботи (проекту)

„Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми”

(на прикладі ТОВ «L’Oreal Ukraine»)

Затверджена наказом ректора від „___” ___________ 200__ р. № ___

2. Строк здачі студентом закінченої роботи (проекту)

Возможно вы искали - Реферат: Выдающиеся русские экономисты

_______________________________________________________________

3. Цільова установка та вихідні дані до роботи (проекту)

Мета роботи - розробка пропозицій по підвищенню ефективності зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «L’Oreal Ukraine»(м.Київ).

Об’єкт дослідження - дочірнє підприємство з 100% іноземною інвестицією концерна «L’Oreal»(Франція) – ТОВ «L’Oreal Ukraine» (м.Київ) та його представництво у м.Дніпропетровську.

Предмет дослідження - зовнішньоекономічна діяльність ТОВ «L’Oreal Ukraine»(м.Київ).

Похожий материал - Курсовая работа: Вартість, корисність, цінність: їх зміст та співвідношення

4. Перелік графічного матеріалу:

а) Результати динаміки показників балансу та звіту про фінрезультати;

б) Результати аналізу показників фінансового стану;

в) Схеми існуючої організації зовнішньоекономічних операцій;

г) Схеми пропонуємих удосконалень схем зовнішньоекономічних операцій.

Очень интересно - Курсовая работа: Управление социальной сферой

5. Зміст дипломної роботи (проекту) (перелік питань за кожним розділом):

а) Розділ 1 - проведення теоретичного аналіза сутності та законодавчого поля регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні;

б) Розділ 2 - виконання аналізу зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «L’Oreal Ukraine»(м.Київ) у 2007 -2009 роках та економічної діагностики впливу ЗЕД на показники діяльності та фінансовий стан підприємства;

в) Розділ 3 - ідентифікація основних проблем в ЗЕД ТОВ «L’Oreal Ukraine»(м.Київ) та розробка пропозицій по підвищенню ефективності його ЗЕД.

6. Календарний план виконання роботи (проекту)

з/п

Назва етапів

дипломної роботи

(проекту)

Строк виконання етапів роботи (проекту)

За планом

Фактично

1

2

3

4

1.

Огляд та аналіз літератури по темі диплому, формування списку посилань

2.

Написання розділу 1 – «Теоретичні засади зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні»

3.

Написання розділу 2 – «Аналіз стану зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «L’OREAL UKRAINE"»»

4.

Написання розділу 3 – «Шляхи підвищення ефективності організації зовнішньоекономічної діяльності ТОВ “L’OREAL UKRAINE”»

5.

Формування висновків

6.

Оформлення роботи для захисту

Вам будет интересно - Реферат: Внешнеэкономические связи Индии

8. Дата видачі завдання „___”_______________200__р.


Керівник дипломної роботи (проекту)_____________________________

(прізвище, ініціали, підпис)

Завдання прийняв до виконання

студент-дипломник

АНОТАЦІЯ

Дипломна робота на тему:

„Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми”

(на прикладі ТОВ «L’Oreal Ukraine»)

на 95 стор., 2 табл., 30 рис., перелік 52 джерел посилань, 6 додатків на 19 стор.

Похожий материал - Реферат: Конкурентные преимущества экономического блока

Робота присвячена питанням оптимізації схеми впровадження вексельної форми розрахунків при проведенні торгово-посередницьких зовнішньоекономічних операцій ТОВ „L’Oreal Ukraine ” з імпорту косметично-парфумерної продукції концерну «L’Oreal» (Франція) та перепродажу її на внутрішньому ринку України.

Отримані результати можуть бути корисними для менеджерів підприємств при управлінні зовнішньоекономічною діяльністю в умовах обмежень обігових коштів та часу на цикл зовнішньоекономічної угоди.

Науковий керівник дипломної роботи ____________ (ПІБ)

Дипломант _____________(ПІБ)

THE SUMMARY

Degree work on a subject:

„ Organization the foreign trade activities of firm ”

(On an example LLC « L'Oreal Ukraine »)

On 95 pages, 2 tab., 30 fig., list 52 sources of the links, 6 applications on 19 pages.

К-во Просмотров: 80