Курсовая работа: Особливості обліку витрат основного виробництва

РЕФЕРАТ

Курсова робота «Особливості обліку витрат основного виробництва» вміщує 51 сторінку тексту, 2 таблиці, 2 рисунки, 31 використане джерело та 2 додатки.

Метою роботи є розкриття економічної сутності і змісту витрат на виробництво продукції, особливостей документального оформлення операцій з обліку витрат на виробництво, а також напрямків удосконалення обліку витрат основного виробництва в умовах функціонування інформаційних систем та міжнародного досвіду обліку витрат на виробництво продукції.

Предметом дослідження є різноманітні види витрат, які виникають у ході виробництва та перелік статей, що включаються до калькуляції собівартості готової продукції.

В роботі розглянуто економічну сутність і зміст витрат на виробництво продукції, особливості групування витрат по статтям калькуляції та організації обліку витрат на виробництво продукції. Показане документальне оформлення операцій з обліку витрат на виробництво та перелік статей звітної калькуляції собівартості продукції, описані шляхи удосконалення обліку витрат основного виробництва в умовах функціонування інформаційних систем та міжнародний досвід обліку витрат на виробництво продукції.


Возможно вы искали - Контрольная работа: Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

РЕФЕРАТ

Курсовая работа «Особенности учёта затрат основного производства содержит 51 страницу текста, 2 таблицы, 2 рисунка, 31 использованный источник и 2 приложения.

Целью работы является раскрытие экономической сути и содержания расходов на производство продукции, особенностей документального оформления операций по учёту расходов на производство, а также направлений усовершенствования учёта затрат основного производства в условиях функционирования информационных систем и международного опыта учёта затрат на производство продукции.

Предметом исследования являються разнообразные виды затрат, которые возникают в процессе производства и перечень статей, которые включаються до калькуляции себестоимости готовой продукции.

В работе рассмотрено экономическую суть и содержание расходов на производство продукции, особенности группирования затрат по статтям калькуляции та организации учёта затрат на производство продукции. Показано документальное оформление операций по учёту расходов на производство и перечень статей отчётной калькуляции себестоимости продукции, описаны пути усовершенствования учёта затрат основного производства в условиях функционирования информационных систем и международный опыт учёта затрат на производство продукции.


Похожий материал - Контрольная работа: Информационные технологии документационного обеспечения управленческой деятельности

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ОСНОВНОГО ВИРОБНИЦТВА

1.1 Економічна сутність і зміст витрат на виробництво продукції

1.2 Групування витрат по статтям калькуляції

Очень интересно - Курсовая работа: Денежные средств и их роль в организации расчетов между субъектами хозяйствования

1.3 Організація обліку витрат на виробництво продукції

2. ОБЛІК ВИТРАТ ОСНОВНОГО ВИРОБНИЦТВА

2.1 Синтетичний і аналітичний облік витрат на виробництво

2.2 Зведений облік витрат на виробництво і складання звітної калькуляції собівартості продукції

3. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ОСНОВНОГО ВИРОБНИЦТВА

Вам будет интересно - Реферат: Бухгалтерский учет

3.1 Удосконалення обліку витрат основного виробництва в умовах функціонування інформаційних систем

3.2 Міжнародний досвід обліку витрат на виробництво продукції

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

ДОДАТОК А – Наказ про облікову політику АТЗТ «Херсонська кондитерська фабрика»

Похожий материал - Курсовая работа: Планирование в системе бухгалтерского управленческого учета

ДОДАТОК Б – Калькуляція витрат на виробництво печіва «Хрумчик» АТЗТ «Херсонська кондитерська фабрика»


ВСТУП

В умовах ринкової економіки бухгалтерський облік є особливо важливою функцією ефективного управління виробничими і комерційними структурами, знаряддям контролю за раціональними і економічним використанням ресурсів з метою досягнення комерційного успіху і виконання фінансових обов’язків перед державою.

Опанування знаннями бухгалтерського обліку, контролю і аналізу господарської діяльності з метою виявлення слабких місць у роботі підприємств і знаходження …….Опанування знаннями бухгалтерського обліку, контролю і аналізу господарської діяльності з метою виявлення слабких місць у роботі підприємств і знаходження шляхів подальшого покращання їх роботи є головною метою керівника підприємства, менеджера, економіста, бухгалтера. Вдосконалення побудови своєчасного і достовірного бухгалтерського обліку нерозривно пов’язане з вирішенням актуальних завдань в галузі економіки. Облік затрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції має найбільшу специфіку в зв’язку з особливостями технології виробництва на підприємствах різних галузей і підгалузей промисловості. Поряд з необхідністю вивчення загальних завдань організації і методології обліку і калькулювання собівартості в промисловості виникає суттєва необхідність засвоєння тих особливостей формування затрат, розподілу комплексних витрат, прийомів і способів калькулювання собівартості виробів, які визначаються галузевими факторами.

К-во Просмотров: 164