Реферат: Корпоративне управління акціонерним товариством

Содержание

1. Структура управління акціонерним товариством

2. Компетенція органів управління в акціонерному товаристві

3. Загальні збори акціонерів - вищий орган управління АТ


1. Структура управління акціонерним товариством

Возможно вы искали - Курсовая работа: Анализ системы управления ООО "Семеновское молоко"

Управління діяльністю акціонерного товариства здійснюють кілька органів, підпорядкованість, регламент створення і діяльність яких визначені законодавством України і в статуті товариства. Органами управління є Загальні збори акціонерів, Спостережна рада, Ревізійна комісія, Правління.

Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів.

Правління забезпечує реалізацію конкретних завдань, а Ревізійна комісія здійснює внутрішній контроль за діяльністю Правління. Кількісний склад правління залежить від масштабів АТ, обсягів виробництва, окреслених вищими органами завдань розвитку фірми. В Україні найчастіше правління складається з 3 - 7 осіб, хоча буває і інший кількісний склад.

Як правило, правління є колегіальним органом (хоч не виключене одноособове), що приймає рішення голосуванням, але його роботою керує голова правління, якого призначають або обирають відповідно до статуту акціонерного товариства. Це є цілком зрозумілим, оскільки навіть фінансові документи не можуть підписувати всі члени правління, виступати у відповідальних відносинах з контрагентами також повинен хтось один. Це не означає, що голова правління не має заступників, які можуть виконувати певні функції, у тому числі і ті, які покладено на голову. Голова правління акціонерного товариства має право без довіреності здійснювати дії від імені товариства. Інші члени правління також можуть бути наділені цим правом згідно із статутом.

Наявність Ревізійної комісії в структурі органів управління акціонерного товариства є обов’язковою.

Похожий материал - Реферат: Организация оплаты труда в торговом деле

Усі стратегічні рішення стосовно діяльності товариства приймаються акціонерами під час Загальних зборів, а методи та засоби досягнення поставлених цілей визначаються Спостережною радою.

У проміжках між Загальними зборами акціонерів функції вищого органу управління товариства виконує Спостережна рада в межах повноважень, делегованих їй рішенням Загальних зборів акціонерів або Статутом Товариства.

Спостережна рада контролює та регулює діяльність Правління Товариства і діє в межах повноважень, наданих Статутом Товариства або делегованих рішенням Загальних зборів акціонерів. В інтересах Товариства дуже важливо, щоб Спостережна рада була незалежною від Правління.

В АТ створюється рада акціонерного товариства (спостережна рада), яка представляє інтереси акціонерів у перерві між проведенням загальних зборів і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює і регулює діяльність правління, причому в АТ, яке налічує понад 50 акціонерів, створення ради акціонерного товариства є обов'язковим. Не допускається суміщення посад в АТ. Рада створюється з числа акціонерів. Якщо особи є членами ради акціонерного товариства, вони не можуть бути членами виконавчого органу та ревізійної комісії.

2. Компетенція органів управління в акціонерному товаристві

Очень интересно - Курсовая работа: Риски инновационных проектов и методы их снижения

До компетенції Загальних зборів акціонерів належить прийняття рішень з таких питань:

1. визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;

2. внесення змін до Статуту Товариства, в тому числі у зв’язку із зміною розміру статутного фонду Товариства;

3. обрання та відкликання членів Спостережної ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства;

4. затвердження річних результатів діяльності, фінансової звітності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії;

Вам будет интересно - Реферат: Нормирование труда - одно из главных направлений научной организации труда

5. прийняття рішень щодо порядку розподілу прибутку, включаючи виплату дивідендів та покриття збитків;

6. створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

7. затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;

8. визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

9. прийняття рішень щодо притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

Похожий материал - Курсовая работа: Совершенствование стратегического планирования на предприятии

10. вирішення питання про придбання Товариством акцій, що випускаються ним;

11. затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує зазначену в Статуті Товариства;

12. прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

До виключної компетенції Спостережної ради, тобто до питань, які не можуть вирішуватися виконавчим органом, слід віднести такі:

К-во Просмотров: 116