Курсовая работа: Інформаційні системи маркетингу

Актуальність теми. Дослідження інформаційних систем в економіці, зокрема в сфері маркетингу сьогодні є актуальним. Адже на програмному ринку України немає спеціалізованих інформаційних систем, які б комплексно реалізували маркетингові задачі та задовольняли все більш зростаючі вимоги спеціалістів з маркетингу. Тому сьогодні існує гостра необхідність повноцінного використання новітніх апаратно-програмних інформаційно-технологічних засобів для забезпечення управління маркетинговою діяльністю.

Роль інформації в процесах керування, зростання вимог фахівців з маркетингу до оперативності, якості і форми представлення інформації зумовили необхідність використання сучасних апаратних, програмних, інформаційних і технологічних засобів для її обробки. Найпоширенішим варіантом системного застосування цих засобів у складних економічних об'єктах є організація інформаційних систем.

Головна мета функціонування ІСМ – підвищення якості маркетингу, забезпечення фахівців необхідною інформацією для прийняття ефективних маркетингових рішень. Інформаційну систему маркетингу (ІСМ) можна визначити як сукупність процедур та методів які використовуються для створення, аналізу та розповсюдження інформації для випередження маркетингових рішень на регулярній постійній основі.

Мета. Здійснення однієї задачі маркетингу, а саме сегментування споживчого ринку, на основі інформаційної системи Акцент 7.0.

Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань:

Возможно вы искали - Курсовая работа: Организация маркетинговой деятельности в ООО "Багира"

· опис актуальності інформації в управлінні маркетинговою діяльністю;

· опис сутності інформаційних систем в маркетингу;

· необхідність і сучасні тенденції використання МІС в управлінні маркетинговою діяльністю підприємства;

· огляд інформаційних систем, які містять маркетинговий модуль та функції управління маркетингом;

· аналіз споживчого ринку за сегментами в ІС Акцент 7.0.

Об’єкт дослідження. Інформаційні системи маркетингу

Предмет дослідження. Проблемні аспекти застосування прикладних інформаційних систем для вирішення існуючих питань в маркетинговій діяльності.

У структурному відношенні робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку використаної літератури. Перший і другий розділи роботи за характером є науково-теоретичними. В першому розділі розглянуто зміст і види інформації, що застосовується в маркетингу та виділено основні вимоги до неї, а також яку роль інформація відіграє в управлінні маркетинговою діяльністю. В другому розділі роботи здійснено ознайомлення з сутністю ІСМ їх метою і результатом діяльності, також встановлено необхідність, сучасні напрямки використання та проведено огляд існуючих на програмному ринку України ІСМ. Третій розділи є аналітично – експериментальним за характером. Він присвячений практичному використанню напрацьованого матеріалу в процесі проведення сегментування споживчого ринку за різними факторами на базі даних, використовуючи можливості інформаційної системи Акцент 7.0.

1. Інформація в управлінні маркетинговою діяльністю

1.1 Маркетинг як об’єкт управління

Поняття маркетингу тісно пов’язане з виникненням торгівлі, а значить і ринку. «Маркетинг» (з англ.) означає комерційну або іншу діяльність в умовах ринку. За свідченнями археологів організована торгівля вперше виникла на території стародавньої держави Фінікії (сучасна територія Єгипту, Лівії, Тунісу), приблизно 4 тис. р. до н.е. [7].

Термін «маркетинг» виник на початку ХХ ст. В 1905 році маркетинг почали читати в деяких університетах США. І в цей же час на деяких підприємствах виникли маркетингові відділи. У 1926 році створена організація викладачів маркетингу та реклами на базі якої пізніше виникла Американська асоціація маркетингу.

Найбільший внесок у розвиток маркетингу як науки про ринок внесло США. У зв’язку з великою економічною кризою, постало питання про розробку основ теорії функціонування ринку, в результаті чого була створена його кейнсіанська модель. В СРСР маркетинг розглядався як «буржуазна теорія гнилого капіталізму», в результаті чого СРСР не був суб’єктом світового ринку. В Україні теорія маркетингу почала впроваджуватись на початку 90-х рр., після здобуття незалежності.

Ідеї маркетингу виникли раніше ніж сам термін. Так Адам Сміт писав: «Споживання є єдиною метою виробника, а інтереси виробників заслуговують на увагу лише тоді коли вони служать інтересам споживачів» [7].

Маркетинг у своєму розвитку пройшов деякі етапи (концепції розвитку):

· 1860–1920 р. – виробнича концепція;

· 1920–1930 р. – товарна концепція;

· 1930–1955 р. – збутова концепція;

· 1950–1980 р. – традиційна концепція маркетингу;

· 1980–1995 р. – концепція соціально – етичного маркетингу;

· 1995 р. – концепція маркетингових стосунків [9].

Існує біля 2000 різних визначень поняття маркетингу. Найбільш поширене: «маркетинг – комплексний системний підхід до вивчення проблем ринку, що охоплює усі стадії руху товарів від вивчення попиту на нього до збуту конкретним споживачам».

Теодор Левітт пише: «маркетинг – це діяльність людей спрямована на одержання інформації, це те, що потрібно покупцям з тим щоби фірма могла розробити і поставити товар на ринок для задоволення потреб споживачів і реалізації ідей фірми» [7].

Філіп Котлер визначає, що «маркетинг – це діяльність людей спрямована на задоволення потреб споживачів шляхом обміну» [9].

Всі визначення маркетингу можна поділити на дві групи:

1. Класичні;

К-во Просмотров: 1778