Реферат: Gaisa transporta attistiba (турецкий)

Šī politika ir izstrādāta, ņemot vērā Latvijas Republikas ilglaicīgās ekonomiskās intereses, saistības, ko Latvijas Republika ir uzņēmusies kā Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas un Eiropas civilās aviācijas konferences dalībvalsts, saistības, kas izriet no Latvijas Republikas valdības noslēgtajiem divpusējiem un daudzpusējiem līgumiem aviācijas jomā, Eiropas Savienības gaisa transporta politiku un pieredzi, kas gūta restrukturizējot un modernizējot gaisa transporta sistēmu, un nosaka pamatprincipus, kas jāievēro attīstot gaisa transportu laika posmā no 1999. līdz 2004. gadam.

1. Nozares attīstības mērķis.

Gaisa transporta nozares attīstības mērķis ir maksimāli izmantojot visus pieejamos resursus un iespējas izveidot drošu, ekonomiski efektīvu gaisa transporta sistēmu, kas, optimāli iekļaujoties Eiropas un pasaules gaisa transporta sistēmā, vispilnīgāk apmierinātu Latvijas Republikas iedzīvotāju vajadzības pēc gaisa pārvadājumiem un sniegtu maksimālu ieguldījumu Latvijas Republikas ekonomikā.

2. Nozares pašreizējā stāvokļa raksturojums.

2.1. Nozares struktūra:

Возможно вы искали - Реферат: Логистические потоки

2.1.1. valsts pārvaldes un uzraudzības institūcijas - Satiksmes ministrijas Aviācijas departaments un Civilās aviācijas administrācija;

2.1.2. infrastruktūras uzņēmumi - VAS lidosta “Rīga” un pašvaldības uzņēmums lidosta “Liepāja”, gaisa satiksmes vadības uzņēmums VAS “Latvijas gaisa satiksme”;

2.1.3. pārvadātāji;

2.1.4. vispārējā aviācija.

2.2. Nozares tiesiskā regulēšana.

Похожий материал - Реферат: Анализ зависимости перевозок пассажиров на автомобильном транспорте

2.2.1. Gaisa transporta nozari regulē likums “Par aviāciju” un uz tā pamata pieņemtie normatīvie akti.

2.2.2. Latvijas Republika kā Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju dalībvalsts ievēro tās pielikumos iekļautos standartus, rekomendācijas un to grozījumus, kā arī citus starptautiskos tiesību aktus, kurus tā ir parakstījusi.

2.2.3. Tiek veikta aviācijas jomu regulējošo normatīvo aktu saskaņošana ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, izstrādājot jaunus normatīvos aktus un izdarot grozījumus jau spēkā esošajos, tajā skaitā arī likumā “Par aviāciju”.

3. Nozares attīstības uzdevumi.

3.1.Nozares vadība.

Очень интересно - Реферат: Понятие и виды договора перевозки грузов.

3.1.1. Gaisa transporta nozares vadību realizē Satiksmes ministrija.

3.1.2. Valsts politikas un pārvaldes realizēšanas funkcija ir nodalīta no tehnisko un drošības standartu atbilstības un ievērošanas uzraudzības funkcijas.

3.1.3. Dažas valsts funkcijas, kas attiecas uz aviācijas drošību un tehnisko standartu atbilstības un ievērošanas uzraudzību, tiks deleģētas pašlaik veidojamai Eiropas aviācijas drošības institūcijai.

3.1.4. Latvijas likumdošanas harmonizācijas ar Eiropas Savienības prasībām procesa rezultātā tiek mainītas atsevišķas aviācijas pārvaldes institūciju funkcijas. Lai paaugstinātu sistēmas efektivitāti un drošību, tiek izveidota aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanas institūcija.

3.2. Infrastruktūras attīstība

3.2.1. Ekonomiskā efektivitāte un drošība tiek uzskatītas par galvenajiem kritērijiem izlemjot jautājumu par valsts līdzekļu ieguldīšanu infrastruktūras modernizācijā.

3.2.2. Infrastruktūras uzņēmumi valsts akciju sabiedrība lidosta “Rīga” un valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme” saglabā savu juridisko statusu.

3.2.3. Lidosta “Rīga” tiek modernizēta un paplašināta, izmantojot tās iekšējos resursus, ienākumus, kas gūti no pasažieru izlidošanas nodevas, un Eiropas Savienības fondus.

3.2.4. Tiek pilnveidota gaisa satiksmes vadība, izmantojot valsts akciju sabiedrības “Latvijas gaisa satiksme” iekšējos resursus.

3.2.5. Attīstot lidostas ‘’Rīga’’ un gaisa satiksmes vadības VAS “Latvijas gaisa satiksme” infrastruktūru un optimizējot sadarbību starp infrastruktūras uzņēmumiem un pārvadātājiem, izveidot Rīgu par reģionālu gaisa satiksmes centru.

3.2.6. Tiek izvērtēti pašvaldības uzņēmuma starptautiskās lidostas “Liepāja” un vietējo lidostu (Daugavpils, Ventspils, Rēzekne) attīstības projekti un veicināta pamatotu projektu realizēšana.

3.3.Pārvadātāji.

3.3.1. Latvijas Republikas pārvadātājiem tiek sniegts maksimāls institucionāls atbalsts divpusējo starpvaldību nolīgumu par gaisa satiksmi ietvaros.

3.3.2. Tiek veicināta Latvijas Republikas pārvadātāju apvienošanās un to ierobežoto resursu koncentrācija.

К-во Просмотров: 247