Реферат: Бюджетные системы (Шпаргалка)

1. Бюд/жет як економічна категорія

бюджет є провідною ланкою державних фінансів. Його суть полягає в його призначені – фінансове забезпечення виконання державою її функцій (економ соціальн управлінськ оборонної ) Бюджет як економічна категорія відображає відносини з приводу формування централізованих та загальнодержавних і регіональних фондів призначених для реалізації функцій держави.

Спеціальними ознаками даних відносин є :

1.Бюджет виконує перерозподільчі функції (між галузями, регіонами, верствами населення, а також перерозподіл у часі )

2.Всеохоплюючий характер відносин

Возможно вы искали - Контрольная работа: Учетная политика для налогового и бухгалтерского учета

3. Законодавче регулювання здійснюється в 3 напрямках ( закон “ Про бюджетну систему “ , закони , що регламентують надходження доходів і формув фінансових видатків , прийняття щорічного закону про бюджет України на наступний рік. Економічна роль бюджету в країні визначається насам пред фінансовою моделлю країни за послідовністю розподілу ВВП ( ринкова та адміністративна економіка ). У ринковій економіці створений ВВП розподіляється між його виробниками ( робітники , підприємці ) , а потім відбувається формування бюджету країни шляхом стягнення податків. В центрі такої моделі – платник податків . При адм моделі держава спочатку централізує частину ВВП , а залишок розподіляє між його виробниками . В центрі такї моделі – держава. За рівнем централізації розрізняють умовно такі моделі : Амер 20-30% Західно-европ 30-40% , скандинавська 50-60%. Бюджет як економічна категорія характерезує рух грошових потоків між державою з одного боку і юридичними та фізичними особами з іншого. Цьому процесу притаманний суперечливий характер . Шляхи вирішення суперечливості : 1 )встановлення оптимальних пропорцй розподілу ВВП ( рівень централізації в бюджеті). Критерієм оптимальності будуть економічне зростання та соціальна стабільність в суспільстві. 2) забезпечення постійного зростання ВВП( оскільки теоретично потреби держави відносно стабільні то при зростанні ВВП рівень його централізації буде зменшуватись .

_____________________________________________________

2. Бюджет як фінансовий план

Як фінансовий план бюджет являє собою розпис доходів та видатків держави . Враховуючи включну роль буджета для суспільства і держави він завжди закріплюється у вигляді закону. Видатки бюджету їх склад та обсяг визначаються обсягом функцій які бере на себе держава, яку модель регулювання економіки вона використовує, який ступінь соціального захисту провадить . Доходи характерезують податкову політику держави. В Україні б-т як фінансовий план має відмінності від б-ту як економічної категорії оскільки до нього включаються фонди цільового призначення . Для оцінки реальної бюджетної політики необхідно аналізувати структуру доходів і видатків чистого бюджету тобто без цільових фондів. Включення цих фондів до бюджету пояснюється наступним : 1) надання цим фондам законої сили 2) необхідність здійснення державного контролю за ціми фондами . Стан бюджету як фінансового плану характерезується наявністю таких показниками : 1 рівновага доходів та витрат 2) перевищення доходів над витратами 3) бюджетний дифіцит ( при його наявності визначаються джерела його покриття емісійні або неемісійні ) . Як фін план б-т затверджується та законодавчо оформлюєься органами законодавчої та представницької влади.

______________________________________________________

Похожий материал - Курсовая работа: Анализ финансового состояния

3. Роль бюджету у фінансово кредитному механізмі

ФКМ – сукупність фінансових методів впливу на соціально-економічний розвиток економіки.

Він включає дві підсистеми :Фін забезпечення та фін регулювання.

Фінансове забезпечення включає наступні форми ( самофінансуваня кредитуваня акціонерний капітал бюджетні асигнув( розглядаються або як допомога або як засіб регулювання цін та конкуренції )

Фінансове регулювання включає : 1 методи ( сальдовий , нормативний ) , 2 інструменти ( платежі , відрхування , податки)

Очень интересно - Реферат: Тесты по бухгалтерскому учёту

3 Важелі впливу :

Направлення впливу ( санкції стимули )

Види ( норми і нормативи , форми та методи формування доходів, принципи та методи фінансування та кредитування )

4 Організаційно-управлінський блок ( фінансове право , контроль , плануваня )

______________________________________________________

Вам будет интересно - Реферат: Совершенствование учета и анализа использования фонда заработной платы

4.Причини та наслідки Бюджетного дифіциту

Причиною БД є те що бажання та потреби людини і держави вцілому необмежені і постійно зростають а ресурси обмежені і постійно зменшуються. За формою прояву БД – відкритий( офіційно визнаний в законі про держбюджет) та прихований (офіційно не визнається ). Причиною прихованого БД є необгрунтованість планових обсягів доходів бюджету. Також причиною прихов БД може бути включення до доходів Б-ту джерел покриття БД ( кредити НБУ)

За причинами виникнення БД: вимушений та свідомий.

Вимушений є наслідком низького рівня вир-ва ВВП і визначається нестачею фін ресурсів у суспільстві

Свідомий БД визначається фінансовою політикою держави держава намагається знизити рівень оподаткування для стимулювання стимулювання економіки недостатні ресурси вона мобілізує за рахунок позик. Крім того використання державних позик необхідне для регулювання фін ринку . ДЦП є своєрідним індикатором цього ринку. БД не можна оцінювати однозначно : добре чи погано . Це обєктивне явище ринкової економіки і боротися з ним на мій погляд заначить боротися з осоновним принципами ринку.

Похожий материал - Реферат: Статистическое изучение оборотных средств

5. Джерела покриття Бюджетного дифіциту

1. Емісійні

2. Державні позики

3. Зовнішні позики

К-во Просмотров: 100