Дипломная работа: Вдосконалення організації технічного обслуговування виробництва (на прикладі ПП "Ларіс")

Ванжула І.П. Вдосконалення організації технічного обслуговування виробництва. - Рукопис.

Дослідження на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю 8.050107 «Економіка підприємства» - ВІЕ ТНЕУ. - Вінниця, 2010.

Розглянуто актуальні питання організації процесу технічного обслуговування виробництва. Досліджується доцільність організації технічного обслуговування виробництва. Робота пройшла апробацію на ПП «Ларіс» та відображена в доповіді: «Шляхи удосконалення процесу технічного обслуговування виробництва на підприємстві», де підтвердили актуальність даного дослідження.


ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ

Возможно вы искали - Шпаргалка: Национальная экономика: результаты и их измерение

1.1 Поняття та сутність технічного обслуговування виробництва на підприємстві

1.2 Нормативно-правове забезпечення організації технічного обслуговування на виробництві

1.3 Методичні підходи до організації технічного обслуговування виробництва

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА НА ПП «ЛАРІС»

2.1 Організаційно-економічна та фінансова характеристика ПП «Ларіс»

Похожий материал - Реферат: Истории экономического шпионажа

2.2 Аналіз показників процесу організації та технічного обслуговування виробництва на ПП «Ларіс»

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА

3.1 Напрямки вдосконалення організації технічного обслуговування на виробництві

3.2 Покращення системи технічного обслуговування на підприємствах із застосуванням комп’ютерних технологій

ВИСНОВКИ

Очень интересно - Курсовая работа: Акционерные общества 4

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


ВСТУП

Актуальність теми. Найважливішими тенденціями, що визначають перспективи економіки в епоху інформаційного суспільства, є інтелектуальні складові економічної моделі. Відбувається не просто поступовий перехід до нового технологічного укладу, а глобальна неоекономічна революція, обумовлена, перш за все, технологічними змінами, переходом на новітні наукоємні, високопродуктивні та гнучкі види виробництва, що затверджують домінування інтелектуальної економіки.

Тому особливе значення набуває визначення пріоритетів розвитку, які забезпечать як зростання конкурентоспроможності української економіки, так і економічну безпеку країни.

Серед найбільш пріоритетних напрямків розвитку економіки України необхідно виділити технологічне і технічне відновлення базових галузей економіки.

Вам будет интересно - Реферат: Підприємництво в ринкових умовах

Приладобудівна галузь переживає період серйозних випробувань. Особлива роль приладобудування обумовлена тим, що в структурі економіки країни воно виступає як фондостворюючий комплекс, що формує основні фонди практично для всіх галузей національного господарства і тим самим впливає на рівень науково-технічного потенціалу країни. Першочерговою задачею державної науково-технічної політики для промисловості України є прискорений розвиток виробничого і науково-технічного потенціалу. Це, в свою чергу, потребує дослідження етапів розвитку техніко-технологічних систем підприємства і відповідних до них рівнів технічного обслуговування виробничих систем. Саме в подоланні традиційного відставання розвитку обслуговування техніко-технологічних систем від розвитку самих цих систем полягає один із головних резервів підвищення ефективності функціонування підприємств країни, зріст рівня конкурентоспроможності продукції.

Проблемами ефективного відтворення виробничих фондів на підприємствах займалася значна кількість науковців. Цій тематиці присвячені роботи Александрової В.П., Акбердина Р.З., Бельтюкова Є.А., Борисова Ю.С., Буркинського Б.В., Бутенко А.І., Галперіна А.С., Грузнова І.І., Захарченко В.І., Колегаєва Р.М., Консона А.С., Маліцького Б.А., Покропивного С.Ф., Орлова П.А., Осипова В.М., Яковлєва А.І. та інших.

Але недостатнє вивчення питань організації системи обслуговування технічної бази сучасних підприємств, їх важливість для забезпечення ефективного розвитку підприємства зумовили вибір теми роботи і окреслили основні напрямки, внутрішню логіку і структуру дослідження.

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає в розробці теоретичних положень та розробці практичних рекомендацій щодо організації системи обслуговування технічної бази сучасних підприємств, удосконаленні її функціонування.

Досягнення зазначеної мети зумовило вирішення таких основних завдань:

Похожий материал - Реферат: Евро и доллар - битва гигантов или переливание из пустого в порожнее?

- дослідити поняття та сутність технічного обслуговування виробництва на підприємстві;

- проаналізувати нормативно-правове забезпечення організації технічного обслуговування на виробництві;

- дослідити методичні підходи до організації технічного обслуговування виробництва;

- розширити аналіз показників технічного обслуговування виробництва;

К-во Просмотров: 80